Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky společnosti MFC-MORFICO s.r.o. (dále jen prodávající) jsou nedílnou součástí a podstatnou náležitostí  kupních smluv uzavíraných prodávajícím na prodej výrobků a souvisejících služeb bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen  kupující). Platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak.

1. Uzavření kupní smlouvy (KS)
1.1. Prodej výrobku a související případné služby se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy (dále jen KS)
1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek je pro uzavření KS rozhodující a závazné.
1.3. Jako podklad pro KS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH, pokud je jejich držitelem. Tyto doklady poskytují před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím a při jakékoliv jejich změně.
1.4. Doručením písemné objednávky kupujícího vzniká návrh na uzavření konkrétního obchodního případu.
1.5. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je KS uzavřena.
1.6. Prodej výrobků a poskytnutí související služby je možný i bez písemně uzavřené KS. V tomto případě je však kupující povinen zaplatit v hotovosti při odběru výrobků a související služby.

2. Předmět dodávek
2.1. Dodávka výrobků a souvisejících služeb dle platné nabídky a ceníku prodávajícího.
2.2. Prodávající se zavazuje dodat výrobky a související služby v odsouhlaseném druhu, množství, ceně a termínu.
2.3. Kupující se zavazuje objednané výrobky a související služby převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.4. Sortiment výrobků a služeb nabízených prodávajícím je uveden v platných cenících na dané kalendářní období.

3. Dodací podmínky
3.1. Jednotlivé dodávky výrobků a související služby, které jsou předmětem KS se uskutečňují na základě prodávajícím potvrzené, písemné objednávky kupujícího, pokud není uzavírána samostatná kupní nebo obdobná smlouva. Objednávka musí obsahovat:
- jméno, adresu (název), tel/fax, IČ, DIČ kupujícího
- bankovní ústav a číslo účtu kupujícího
- druh, množství, cena požadovaného výrobku a související služby
- jméno oprávněné osoby výrobek či službu převzít
- způsob dopravy
- požadovaný termín odběru nebo dodání
- platební podmínky (pokud není upraveno v KS)
3.2. Dodávka je splněna na základě výzvy prodávajícího k odběru výrobků v místě dodání nebo Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (služby).
3.3. Při odběru výrobků a související služby kupujícím musí být předložena prodávajícím potvrzená objednávka, příp. doklad o úhradě faktury.
3.4. Při předání výrobků, kdy přepravu zajišťuje kupující prostřednictvím jiných osob, musí odebírající osoby předložit plnou moc nebo jiný doklad prokazující oprávnění k přepravě a odpovídá za vhodné přepravní podmínky.
3.5. Při dodávkách výrobků dopravními prostředky, které zprostředkoval nebo zajistil prodávající, musí kupující zajistit vykládku tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání.
3.6.  Pokud kupující neprovede vykládku vozidla do 1 hodiny po přistavení, bude mu účtována cena prostojů za každou započatou čtvrthodinu ve výši 300Kč.
3.7. Pokud zajišťuje dopravu zboží na místo vykládky prodávající, je zodpovědný za dohodnutý termín dodávky (+-24hod.). Dojde-li ke změně termínu dodávky, je prodávající povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit kupujícímu. V takovém případě prodávající nezodpovídá za případné škody vzniklé kupujícímu z pozdní dodávky zboží.

4. Platební podmínky
4.1. Základní platební podmínky (způsob platby, slevy, kredit) jsou dohodnuty přímo v KS. Kupující platí kupní cenu buď hotově při odběru výrobků, proforma fakturou předem, anebo fakturou ve sjednané lhůtě splatnosti.
4.2. Dnem zaplacení dle kupní smlouvy se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího nebo uhrazeny v hotovosti.
4.3. Za nedodržení termínu dodání výrobků dle odsouhlasené objednávky (s přihlédnutím k bodu 3.7. těchto obchodních podmínek) uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den zpoždění.
4.4. Za nedodržení doby splatnosti faktury, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení.
4.5. Pokud kupující jednostranně odstoupí od uzavřené KS, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny neodebraného výrobku a související služby.
4.6. V případě neuhrazení faktury prodávajícího v termínu splatnosti je možný další nákup pouze v hotovosti za maloobchodní ceny prodávajícího.

5. Expedice výrobků
5.1. Výrobky jsou dodávány na paletách, volně ložené nebo v přepravních obalech s uvedenou hmotností a návodem na použití.
5.2. Při dodávce výrobků na paletách je cena palety již započtena v jednotkové ceně výrobků a je nevratná.
5.3. Doprava výrobků z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se uskutečňuje na náklady kupujícího.

6. Jakost, záruka, reklamace
6.1. Za sjednanou jakost se považují v zásadě deklarované vlastnosti výrobků či služby vydané prodávajícím, splňující parametry příslušného technického předpisu.
6.2. Prodávající ručí za to, že výrobky a související služby mají v okamžiku splnění dodávky deklarované vlastnosti. Tyto vlastnosti si výrobky zachovávají nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena jako doba skladování nebo trvanlivosti v příslušných podkladech (např. v technických listech, v technických návodech apod.)
6.3. Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodaném výrobku nebo službách vyskytnout vady. Kupující je povinen výrobky či služby co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo zjištěné vady reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně, a to písemně. Podmínky reklamačního řízení jsou stanoveny Reklamačním řádem prodávajícího. 
6.4. Nebezpečí škody na výroku přechází kupujícího v okamžiku předání dodávky (podle čl. 3.2 těchto obchodních podmínek)
6.5. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením s výrobkem nebo zpracováním výrobku s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika.
7.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
7.3. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny KS včetně těchto obchodních podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.4. Vlastnické právo k výrobku přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
7.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.05.2015 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

V Tišnově dne 01.05.2015

Ing. Oldřich Fiala
jednatel

Obchodní podmínky ve formátu PDF ke stažení zde.